" />" />" />

BATUPUEI (MATUPI KHOPUEI)

MATU RAM HAM KAM HLAH SIH

MATU SPELLING

MATU SPELLING CHART
COLUM A   COLUM B
  A I O U AE AI AU IA OE OI UE AW UI AWI OEI UEI UAI        
B b be bi bo bu bae bai bau bia boe boi bue baw bui bawi boei buei buai   B a b
C c ce ci co cu cae cai cau cia coe coi cue caw cui cawi coei cuei cuai   C e h
D da de di do du dae dai dau dia doe doi due daw dui dawi doei duei duai   D i k
F fa fe fi fo fu fae fai fau fia foe foi fue faw fui fawi foei fuei fuai   F o l
H ha he hi ho hu hae hai hau hia hoe hoi hue haw hui hawi hoei huei huai   H u m
J ja je ji jo ju jae jai jau jia joe joi jue jaw jui jawi joei juei juai   J ae n
K ka ke ki ko ku kae kai kau kia koe koi kue kaw kui kawi koei kuei kuai   K ai p
L la le li lo lu lae lai lau lia loe loi lue law lui lawi loei luei luai   L au r
M ma me mi mo mu mae mai mau mia moe moi mue maw mui mawi moei muei muai   M ia t
N na ne ni no nu nae nai nau nia noe noi nue naw nui nawi noei nuei nuai   N oe lh
P pa pe pi po pu pae pai pau pia poe poi pue paw pui pawi poei puei puai   P oi mh
R ra re ri ro ru rae rai rau ria roe roi rue raw rui rawi roei ruei ruai   R ue nh
S sa se si so su sae sai sau sia soe soi sue saw sui sawi soei suei suai   S aw ng
T ta te ti to tu tae tai tau tia toe toi tue taw tui tawi toei tuei tuai   T ui  
V va ve vi vo vu vae vai vau via voe voi vue vaw vui vawi voei vuei vuai   V awi  
HL hla hle hli hlo hlu hlae hlai hlau hlia hloe hloi hlue hlaw hlui hlawi hloei hluei hluai   HL oei  
HM hma hme hmi hmo hmu hmae hmai hmau hmia hmoe hmoi hmue hmaw hmui hmawi hmoei hmuei hmuai   HM uei  
HN hna hne hni hno hnu hnae hnai hnau hnia hnoe hnoi hnue hnaw hnui hnawi hnoei hnuei hnuai   HN uai  
KH kha khe khi kho khu khae khai khau khia khoe khoi khue khaw khui khawi khoei khuei khuai   KH    
PH pha phe phi pho phu phae phai phau phia phoe phoi phue phaw phui phawi phoei phuei phuai   PH    
RH rha rhe rhi rho rhu rhae rhai rhau rhia rhoe rhoi rhue rhaw rhui rhawi rhoei rhuei rhuai   RH    
TH tha the thi tho thu thae thai thau thia thoe thoi thue thaw thui thawi thoei thuei thuai   TH    
NG nga nge ngi ngo ngu ngae ngai ngau ngia ngoe ngoi ngue ngaw ngui ngawi ngoei nguei nguai   NG    
                                             
                                             
                                             
  User Guides                                         
                                             
  1 He kah spelling chart dongah ah he a boel a ahang neh a tlang la a ka om te so lam                           
                                             
    (a) b ne a                                  
      b   a ba                                
    (b) th   a tha                                
            a tloe rhoek khaw he tlam he boeih na tae thai                         
                                             
  2 Colum B dongkah khaw koep tae ham a tah                                   
                                             
    (a) b a h bah                                
                                             
    (b) th a ng thang                           Puhlished By  
            He tlam bang he a tloe rhoek khaw boeih na tae thai.                      MCPB  
                                          Longvan matupi