" />" />" />

BATUPUEI (MATUPI KHOPUEI)

MATU RAM HAM KAM HLAH SIH

YUSUK LAA

 

PLAY HERE FOR YUSUK MUSIC

 

Yusuk Laa

Sumtu Nawk Laa

  1. Anu tah lo tang dae, Lo tang dae lo tang dae. Yilpuet yiltang a phaw tloel tih longh hoi tui loh a yo. Ayo a tah a hang ca maw lo pho. Ompah om pah a ti a tah, a su ca loeih, aloeih ca oe, su su loeih, a luet cang pong a cak kang amaw ti ti oe. .

  2. A nau aw mawt hang dae mawt hang dae mawt hang dae, longsi sae sae lo Boeithang paw paw moe aya maw na thae sompang boeina the paw moe la, su voek va voek su le va le ki lawng le lawng le va coei coei loe.

  3. Ctitee paw moe la ca tete paw moe laa boeicang khae khae toe la ca ye loe ya loe su a mang la maw ca.


 

LATLANG (ATHLOLAA)

  1. Thlo aw a pa boei tai a koep pai nan khonu a ting ka luei pah. A hoi a khoeng kan pai pah. Khoirhil nang la athluep tuep tlupe rhoi la sih. Lam tho pom rhoi lah sih. A hlo oeiya oeiya a hai aw ne awne

  2. A thlo aw a dak kontlang oiya oi, a di alm then ca tlo. A loep a lam then ca tloe. A di a ham la khoheng hambo pael pa u, a loep ham thaiba omyu hol pa u. A dio loep loep lam na saeh. A hai loep loep lam na saeh. A hlo oei ya oeiya a hai o ne o ne.

  3. A hlo aw a men rhai dueng ong lloh cang pong ti u boeh, thimkong loenai ti u boeih. Hlo rhoel a ni a deng cang ka pong, Dengtloel a ni thimkong loei ka nai. A thim cang pong along yei thang coi a long yeih thang coi ni. Khothang saeh kho thang saeh ci rhael duel la kho thangsaeh. Khothang saeh kho thang saeh a vai due la kho thang saeh. Vai toeng due la kho thang saeh.

ATHA LAA

  1. Atha oe lam oe a zo la. A tha lam oe lungkhum tlang ah lam oe, Si-im tol ah lam oe, A tha aw kai kho la cet sih. Ankung muem ah thoeng saeh, a lep kheng dae a cun som som oe.

  2. A Long sae ah kho dikdik cil pumpil loeploep lam. Boekho kho la rhi padae, pil long ah rhi tloel oei oeh., Khoihlu thaih loh vaeng n'rhawt. Samding thaih lo veng n'rhawt. Kumthum yoem khaw ka rhaem tloe, kumli yom khaw ka rhaem tloel.

  3. A thaw oe lam oe cung paw oe lam oe. Lung cang rhael ah lam oe. Yunkhoi tol ah lam oe. Tahidi oe lam oe a le na lam tlang puei tol ah lam oe. A leo a ne lam oe. Lung cang rhael ah lam oe. Yung yunkhoi tol ah lam oe. A tha oe lam oe, a thai lam oe. A tha oe lam oe a then la lam oe. A ya maw na the, a sompang boi na the. The tha paw paw moe la, long la se se law law la.